Tech-Serwis  »  dekarz Szczecin  »  tel.: 605 560 092  »  e-mail: biuro@tech-serwis.biz

Realizacje Firmy Tech-Serwis


 Zmiana pokrycia dachu domu jednorodzinnego w Danii
Dach wielospadowy obito sklejk? i rozpocz?to uk?adanie papy termozgrzewalnej podk?adowej
Dach pokryty pap? podk?adow?, w koszu u?o?ono ju? pap? nawierzchniow?
Na po?aciach dachu rozpocz?to grzanie drugiej warstwy papy Po?acie dachu oraz kosz z profesjonalnie u?o?on? pap? zgrzewaln? Uko?czony remont dachu: zamontowano rynny, wykonano docieplenie we?n? mineraln?, u?o?ono sklejke oraz dwie warstwy papy Dach wielopo?aciowy pokryty pap? termozgrzewaln? firmy Icopal


 Wykonanie docieplenia dachu domu - Szczecin
Stary dach domu jednorodzinnego pokryty pap? na lepik, przed przyst?pieniem do prac blacharsko dekarskich
Transport materia?ów dekarskich (papa, styropapa) na dach za pomoc? windy dekarskiej
Dach przygotowany do docieplenia styropap? Na dachu zamontowano rynny PVC, u?o?ono p?yty PWS, pap? podk?adow? G200 oraz rozpocz?to krycie pap? nawierzchniow? Dach podczas krycia pap? termozgrzewaln? nawierzchniow?, komin przed wykonaniem obróbki z papy ob?o?ony klinami z we?ny mineralnej  

 

 Remont dachu bloku mieszkalnego Spó?dzielnia Zach?ta - Szczecin
Inwestycja przed realizacj?
realizacje->3 przed real
realizacje->3po real realizacje->3po real1 realizacje->3 po real  

 

 Monta? okien po?aciowych w kamienicy - Szczecinie.
Inwestycja przed realizacj?
Przed realizacj?
Wymiana okien po?aciowych trakcie realizacji Realizacja wymiany okien po?aciowych w trakcie Okna po?aciowe po realizacji prac Okna po?aciowe po realizacji prac

 

Renowacja dachu budynku Spó?dzielni Zach?ta w Szczecinie
Renowacja dachu bloku ieszkalnego po realizacji
Po realizacji
Renowacja dachu bloku po realizacji Renowacja dachu po realizacji Blok mieszkalny renowacja dachu po realizacji  

 

 Remont dachu magazynu g?ównego ENEA S.A. -Szczecin
dach po zagruntowaniu
dach po zagruntowaniu
w trakcie krycia pap? wentylowan? po zako?czeniu remontu realizacje->6 po real  

 

 Wykonanie nowego pokrycia dachu SEC Sp.zo.o.Ciep?ownia D?bska
przed u?o?eniem nowego pokrycia
dach na ciep?owni przed kryciem pap? wentylowan? Termik
realizacje->7po real realizacje->7po real1 budynek sprz?tu ci??kiego po wykonaniu renowacji  

 

 Izolacja stropodachów-Osiedle Klonowe Zacisze w Szczecinie
Dachy p?askie po po?o?eniu papy podk?adowej
Podczas uk?adania papy podk?adowej
Klonowe Zacisze - podczas krycia pap? nawierzchniow? Stropodachy po wykonaniu izolacji Stropodachy po pokryciu dwiema warstwami papy  

 

 Krycie dachu pap? wentylowan? ENEA  S.A. w W?gorzynie
Dach ENEA po zagruntowaniu mas? Siplast Praimer
Dach Stacji Elektroenergetycznej w wtrakcie krycia pap? wentylowan? Termik Icopal
Dach ENEA W?gorzyno w trakcie remontu Dach w W?gorzynie po wykonaniu nowej izolacji ENEA W?gorzyno dach pokryty pap? wentylowan? Termik Icopal Uko?czone krycie dachu Stacji Elektroenergetycznej w W?gorzynie

 

Remont dachu budynku biurowego SEC Sp.z o.o. - Szczecin
Dach budynku biurowego SEC przed kryciem pap? termozgrzewaln?
Budynek biurowy przed u?o?eniem nowego pokrycia z papy
Dach po zamontowaniu rynien oraz wykonaniu nowego pokrycia z papy zgrzewalnej Na dachu biurowca SEC Sp.z o.o. wykonano obróbki wentylatorów pap? zgrzewaln? Dania inwestycja po wykonaniu prac. Dania inwestycja po wykonaniu prac.

 

 Kompleksowy remont dachu Siedziby Rejonu G.D.D.K.i A.- Szczecin
Budynek gara?owy przed wykonanim remontu dachu
Dach gara?owca w trakcie realizacji
Krycie dachu pap? termozgrzewaln? Dach biurowca G.D.D.K.i A. NA ul. Pomorskiej w trakcie renowacji Na dachu Siedziby Rejonu podwy?szono kominy i wykonano nowe czapy Dach pokryty now? pap?, wymieniono rynny, instalacj? odgromow? oraz wstawiono wy?az dachowy Awak

 do góry
Us?ugi dekarskie:
 • remonty dachów p?askich
 • krycie pap? termozgrzewaln?
 • uk?adanie gontów bitumicznych
 • krycie dachów stromych pap? RDI
 • izolacja balkonów i tarasów
 • izolacja pozioma fundamentów, gara?y
 • dachy odwrócone i tzw. dachy "zielone"
 • monta? ?wietlików
 • docieplanie stropodachów
 • od?nie?anie dachów
 • deskowanie, obijanie p?ytami OSB, sklejk?
 • monta? rynien i rur spustowych
 • monta? opierze? blacharskich
wi?cej »          
Partnerzy:
 
Nasza oferta:

us?ugi dekarskie: uk?adanie dachów, krycie pap?, uk?adanie gontów, remonty dachów, izolacja balkonów i tarasów, fundamentów, gara?y, monta? ?wietlików, rynien, opierze? blacharskich, krycie pap? RDI, dachy odwrócone, dachy 'zielone', docieplanie stropodachów, dach p?aski, papa termozgrzewalna, dach papowy.