Tech-Serwis  »  dekarz Szczecin  »  tel.: 605 560 092  »  e-mail: biuro@tech-serwis.biz

Jako?? us?ug Firmy Tech-Serwis


Dach stanowi zwi?czenie ca?ego budynku i powinien go chroni? przed czynnikami atmosferycznymi przynajmniej przez kilkadziesi?t lat. Przy ró?norodno?ci materia?ów stosowanych w dekarstwie oraz mnogo?ci technologii, prawid?owe wykonanie pokrycia dachu jest sk?plikowane i wymaga wiedzy oraz najwy?szych umiej?tno?ci. Dlatego prace te powinno powierzy? si? wykwalifikowanym fachowcom.

Dlaczego my? - Stawiamy na jako??

 

Chc?c realizowa? powierzone nam inwestycje na najwy?szym poziomie, skupili?my si? na w?skiej dziedzinie dekarstwa - specjalizujemy si? w pokryciach bitumicznych, a w szczególno?ci w dachach p?askich krytych pap? termozgrzewaln?. ??czymy wieloletnie do?wiadczenie z wiedz? z zakresu nowych technologii. Fachowo?? naszej firmy potwierdza posiadanie przez jej szefa tytu?ów: Mistrz Dekarstwa oraz Mistrz Blacharstwa Budowlanego. 

 

 Dyplom Dekarstwo      Dyplom Blacharstwo

Zapewniamy naszym klientom spokój i pe?ne bezpiecze?stwo podczas wykonywania przez nas us?ug - posiadamy ubezpieczenie w zakresie Odpowiedzialno?ci Cywilnej z tytu?u prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej.

 

Certyfikat ubezpieczenia str1
Certyfikat ubezpieczenia str2
 Certyfikat ubezpieczenia str 3

Jeste?my wiarygodni i na wszystkie wykonane przez nas prace udzielamy Gwarancji oraz wystawiamy Fakture VAT.do góry
Us?ugi dekarskie:
 • remonty dachów p?askich
 • krycie pap? termozgrzewaln?
 • uk?adanie gontów bitumicznych
 • krycie dachów stromych pap? RDI
 • izolacja balkonów i tarasów
 • izolacja pozioma fundamentów, gara?y
 • dachy odwrócone i tzw. dachy "zielone"
 • monta? ?wietlików
 • docieplanie stropodachów
 • od?nie?anie dachów
 • deskowanie, obijanie p?ytami OSB, sklejk?
 • monta? rynien i rur spustowych
 • monta? opierze? blacharskich
wi?cej »          
Partnerzy:
 
Nasza oferta:

us?ugi dekarskie: uk?adanie dachów, krycie pap?, uk?adanie gontów, remonty dachów, izolacja balkonów i tarasów, fundamentów, gara?y, monta? ?wietlików, rynien, opierze? blacharskich, krycie pap? RDI, dachy odwrócone, dachy 'zielone', docieplanie stropodachów, dach p?aski, papa termozgrzewalna, dach papowy.