Tech-Serwis  »  dekarz Szczecin  »  tel.: 605 560 092  »  e-mail: biuro@tech-serwis.biz

Us?ugi dekarskie - Szczecin

TECH-stowarzyszenie dekarzySERWIS Firma Us?ugowa powsta?a na pocz?tku 1997 roku. W?a?ciciel Krzysztof Oleszkiewicz dzia?a w bran?y dekarskiej od roku 1993 i jest zrzeszony w Polskim Stowarzyszeniu Dekarzy, oddzia? Zachodnio-Pomorski

Zajmujemy si? wykonywaniem pokry? dachowych, a nasz? specjalizacj? jest krycie dachów papami zgrzewalnymi oraz gontami bitumicznymi. D???c do perfekcji w zawodzie dekarza, stale podnosimy swoje kwalifikacje bior?c udzia? w szkoleniach, kursach i warsztatach sztuki dekarskiej.

Wykonali?my ju? wiele inwestycji w województwie zachodnopomorskim; zarówno du?ych (o pow. kilku tysi?cy metrów kwadratowych) jak i tych mniejszych. Wieloletnie do?wiadczenie oraz sta?a wspó?praca z najlepszymi producentami i ich zapleczem technicznym skutkuje stosowaniem w naszych us?ugach najnowszych technologii. Nasz profesjonalizm potwierdza otrzymanie Rekomendacji od firmy ICOPAL S.A. wiod?cego producenta materia?ów bitumicznych.

Chc?c zadowoli? naszych klientów do ka?dej inwestycji podchodzimy indywidualnie, pomagamy w doborze odpowiednich technologii i materia?ów. Powierzone zlecenia realizujemy solidnie, terminowo i zgodnie ze sztuk? budowlan? i dekarsk?, zwracamy tak?e szczególn? uwag? na estetyk? wykonania. Na budowach staramy si? pracowa? z zachowaniem zasad bezpiecze?stwa i higieny pracy. Posiadamy równie? w?asny transport oraz specjalistyczny sprz?t. Inwestorzy s? zadowoleni z naszej pracy, co dokumentuj? wystawieniem pozytywnych Referencji.

JEDNYM ZDANIEM - STAWIAMY NA JAKO??

Zapraszamy do skorzystania z naszych us?ug.

Z powa?aniem

Krzysztof Oleszkiewicz

 do góry
Us?ugi dekarskie:
 • remonty dachów p?askich
 • krycie pap? termozgrzewaln?
 • uk?adanie gontów bitumicznych
 • krycie dachów stromych pap? RDI
 • izolacja balkonów i tarasów
 • izolacja pozioma fundamentów, gara?y
 • dachy odwrócone i tzw. dachy "zielone"
 • monta? ?wietlików
 • docieplanie stropodachów
 • od?nie?anie dachów
 • deskowanie, obijanie p?ytami OSB, sklejk?
 • monta? rynien i rur spustowych
 • monta? opierze? blacharskich
wi?cej »          
Partnerzy:
 
Nasza oferta:

us?ugi dekarskie: uk?adanie dachów, krycie pap?, uk?adanie gontów, remonty dachów, izolacja balkonów i tarasów, fundamentów, gara?y, monta? ?wietlików, rynien, opierze? blacharskich, krycie pap? RDI, dachy odwrócone, dachy 'zielone', docieplanie stropodachów, dach p?aski, papa termozgrzewalna, dach papowy.